Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Koordinátor BOZP a propadlé osvědčení v době nouzového stavu

Eva Grenová

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vláda v současné době stanovila pouze výjimky v oblasti ochrany zdraví při práci, a to v Usnesení Vlády ČR č. 214 (pracovnělékařské prohlídky) a dále v Usnesení Vlády ČR č. 247 (o přijetí krizového opatření v souvislosti s ochranou zdraví občanů na veřejnosti). K jiným výjimkám v oblasti plnění požadavků právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP nebylo takové usnesení nebo jiné opatření ze strany Vlády ČR přijato.
Státní úřad inspekce práce tak zastává názor, že zaměstnavatel má i v této složité situaci dostatek možností (administrativní, organizační), jak své povinnosti naplnit a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci zajistit.
Vnímáme však i situace, kdy je zaměstnavatel nucen omezit možnost vstupu externích osob do společnosti nebo větší počet zaměstnanců není fyzicky přítomno na svých pracovištích, případně není v jeho reálných možnostech zajistit odborně způsobilou osobu. V takových případech je SÚIP připraven tyto objektivní důvody zohlednit s tím, že bezprostředně po zrušení nouzového stavu bude zaměstnavatelem vše uvedeno do souladu s právními předpisy. (www.bozpinfo.cz)

Je nutné upozornit na situaci, že propadlé osvědčení z odborné způsobilosti neopravňuje tuto osobu nadále činnost vykonávat, a to ani v případě, že se nemůže zkoušky z odborné způsobilosti zúčastnit v době
nouzového stavu (COVID 19). Naše společnost v tuto chvíli provádí zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, ale pouze v sídle naší společnosti, tedy v Ostravě. Přijímáme veškerá opatření, která udává vláda ČR v rámci nouzového stavu v České republice.