Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Shrnutí 2. Setkání OZK a OG v Rosicích

Eva Grenová

Dámy a pánové, drazí kolegové, kolegyně, odborníci a přátelé z oboru,

dne 24. května 2024 jsme uspořádali 2. Setkání odborných zkušebních komisařů a odborných garantů v Rosicích.

Po velmi úspěšném loňském ročníku jsem s napětím očekávala na zpětnou vazbu našich účastníků, jak dopadne ten letošní.

Velké poděkování, že přijali mé pozvání patří JUDr. Jitce Hlaváčové (MPSV) a Ing. Vilému Schwabovi (SUIP). Jsem nadšená, že pro letošní rok také přijal mé pozvání jako přednášející můj velmi vážený přítel, odborník a kolega Ing. Jindřich Pater (ČKAIT), který se na poli legislativy a oblasti BOZP pohybuje již mnoho let. Byl také přítomen u zrodu několika nových zákonů a také jejich změn.

V loňském roce jsem se zúčastnila Konference BOZP, kterou každý rok pořádá VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, na které přednášel mimo jiné Mgr. Jiří Kosorinský o tématu zajištění BOZP v České republice pro natáčecí studia. Jeho přednáška byla natolik zajímavá, že jsem se ho odvážila oslovit s nabídkou zúčastnit se našeho setkání. Nabídku přijal a tím doplnil celý program, který byl zaměřený i na legislativu, kontroly a teorii pro natáčecí studia a filmové štáby z hlediska BOZP o praktické zkušenosti.

Celý program se snažím tvořit tak, aby byl přínosný především pro odborné zkušební komisaře a odborné garanty akreditovaných organizací. Existuje mnoho odborných konferencí pro širokou odbornou veřejnost, ale toto setkání je v naší republice jediné. Jsem ráda, že se ho účastní zástupci i ostatních akreditovaných organizací.

Celé setkání otevřela JUDr. Jitka Hlaváčová, která hovořila k problematice udělování akreditací z odborných způsobilostí, vyspecifikovala chyby akreditovaných organizací, dala našim účastníkům doporučení a v krátkosti se zmínila také praktických zkušeností z provádění kontrol MPSV u akreditovaných organizací při pořádání samotných zkoušek. Upozornila především na důslednou kontrolu platných osvědčení u odborných zkušebních komisařů akreditovaných organizací s připomínkou, že tito komisaři musí vykonávat periodickou zkoušku u jiných akreditovaných organizací, než už těch, u kterých jsou jako OZK jmenováni. Upozornila také na chyby, při jejichž zjištění může MPSV přistoupit k odebrání akreditace. Jedná se například o případy, kdy dojde ke zjištění, že akreditovaná organizace postupuje v rozporu se schváleným projektem. V případě udělení pokut akreditovaným organizacím při jejich nespolupráci s MPSV odkázala na Správní řád. Opět byla otevřena otázka zpracování jednotných otázek MPSV (ústní i písemné), které by byly společné pro všechny akreditované organizace. MPVS se opakovaně od tohoto distancuje. JUDr. Jitka Hlaváčová opět zopakovala, že na zpracovaných otázkách ke zkoušce (ústní i písemné) akreditační komise pozná kvalitu organizace žádající o akreditaci, nebo její prodloužení. Jednotné otázky, společné pro všechny akreditované organizace MPSV nemá v úmyslu zpracovávat, je to tedy na každé akreditované organizaci, tak jako dosud.

Dalším přednášejícím byl ing. Jindřich Pater, jakožto zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, který informoval účastníky o novinkách v legislativě týkající se nového stavebního zákona s dopady na naši odbornou činnost. Hovořil o digitalizaci, elektronickém stavebním deníku, a praktických dopadech na stavbách.

Další přednáška byla na téma Příprava a realizace zkoušek, kdy jsem poukazovala na praktické dopady. Věřím, že když se uchazeč hlásí na první (základní) zkoušku, musí doložit potřebné doklady vč. prokázání vzdělání a praxe. Samozřejmě v reakci na změnu legislativy (například v roce 2015), kdy se upravily podmínky pro doložení technického vzdělání u koordinátora BOZP je tyto doklady potřeba dokládat. Také jsem upozornila na častý nešvar v případě, že uchazeč předkládá písemnou práci ke zkoušce (15 dní před termínem zkoušky), která neodpovídá požadavkům schváleného projektu (a legislativě), ale uchazeč ji odmítne upravit, protože ji má schválenou například od OIP. Pokud písemná práce neodpovídá požadavkům schválené akreditace (a legislativě), uchazeč u naší společnosti není puštěn ke zkoušce.

Ing. Vilém Schwab (SUIP) seznámil účastníky s poznatky ze své praxe, přednesl věcné připomínky a doporučení. Ve své přednášce se věnoval Harmonogramu prací, který je součástí Plánu BOZP. Uvedl, že tento harmonogram zpracovává koordinátor BOZP na staveništi, a nemusí být zpracován na celou stavební akci. Tento harmonogram může být zpracován na kratší časový úsek (například na měsíc) a průběžně aktualizován a doplňován dle toho, jak stavební akce probíhá a postupuje. Upozornil opět na nutnost zavázat zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP a to již v přípravné fázi akce. Na toto zavázání zhotovitele, by měl upozornit koordinátor BOZP v přípravné fázi. Dále se zmínil o praktických důsledcích zhodnocení rizik a opatření při provozu a užívání stavby, například při zatížení střech a jejich zajištění i do budoucna. Opět připomněl povinnost koordinátora BOZP na staveništi kontrolovat oplocení staveniště, které má současně se zhotovitelem stavby. V příloze č. 5 k NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů odstavec 2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů doporučil uvádět v případě, že se jedná o stavbu energetických úprav budov (zateplení fasády).

Celý program uzavřel Mgr. Jiří Kosorinský, který účastníky seznámil s praktickým výkonem osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik pro filmová studia při natáčení filmů v České republice. Závažná zranění, která při tomto výkonu vznikají, jsou poměrně častá, vzhledem k množství osob pohybujících se na natáčecím place. Účastníky seznámil s postupy při řešení pracovních úrazů, dále také s problematikou častého přesouvání natáčecích ploch v reakci na počasí, na časovou náročnost pro organizátory i herce, na umělecký záměr, požadavky producenta a režiséra tak aby vše bylo v souladu s BOZP. Mgr. Kosorinský účastníkům předvedl fotografie z natáčení a „uchopení“ BOZP v celém kontextu. Tento obor, oproti těm našim v provoze a na staveništi je tak specifický, ale hezky se to poslouchá, když to někdo umí.

Druhého ročníku setkání se zúčastnili zástupci 6 akreditovaných organizací z celé České republiky. Za naši společnost KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o. se zúčastnilo neuvěřitelných 25 osob z našeho týmu z celé republiky (cca 7 osob se omluvilo, ale přislíbilo účast na dalším ročníku). Přinášíme také krátkou fotodokumentaci celé akce, a já jsem velmi pyšná, že na poslední fotografii nejsem jen já s tatínkem, ale také téměř celý tým zkušebních komisařů KARO E-I, a těším se a věřím, že na příštím ročníku se nám povede udělat fotografii s celým týmem KARO E-I, který vás bude provázet u zkoušek z odborných způsobilostí.

Velmi děkuji všem zúčastněným a všem přednášejícím.

Eva Grenová