Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nejvyšší správní soud se vyjadřuje k obsahu Plánu BOZP

Eva Grenová

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

na našich seminářích pro koordinátory BOZP na staveništi se také zabýváme zpracováním plánu BOZP, jehož rozsah a obsah je uveden v příloze č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Naši zkušební komisaři vyžadují, aby plán BOZP zpracovaný ke zkoušce koordinátora vyhovoval požadavkům uvedeným v této příloze. I když se snažíme o co nejpodrobnější vysvětlení zákonných požadavků našim uchazečům, vyskytují se v praxi chyby v plánech BOZP, které mohou zapříčinit i případné postihy zpracovatele plánu jak kontrolními orgány, tak i orgány činnými v trestním řízení. Seznámím vás s některými stanovisky týkajícími se právě zpracování plánu BOZP.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu z měsíce května 2019 se týká také rozsahu a obsahu plánu BOZP. K tomuto tématu se v rozsudku mimo jiné uvádí:

  • krajský soud uvedl, že postupy prací a opatření pro eliminaci rizik na prováděné stavbě nebyly zpracovány v souladu s § 7 písm. c) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., neboť nebyla pojmenována konkrétní rizika, vůči nimž měla být přijata příslušná opatření, která by při aplikaci minimalizovala či eliminovala ohrožení života a zdraví osob. Plán BOZP tedy nesplňoval požadavky kladené na jeho rozsah;
  • dle krajského soudu je smyslem plánu BOZP pojmenování rizik, vůči nimž musí být přijata příslušná opatření, která minimalizují nebo eliminují ohrožení života a zdraví osob. Právě a pouze při podrobném, konkrétním a individuálně zpracovaném plánu BOZP lze dosáhnout cíle, pro který byl plán zpracován. Měla být tedy vypracována konkrétní opatření, která byla zapotřebí učinit na ochranu života a zdraví osob proti pádu mostu;
  • koordinátor sice v plánu BOZP uvedl výčet organizačních opatření vztahujících se k jednotlivým skupinám prací (např. bourací práce, montážní a demontážní práce, betonářské práce), ale nijak je nepřizpůsobil stavbě. Opatření jsou natolik obecná, že by je bylo možné použít pro lecjakou jinou stavbu. Plán BOZP má reagovat na konkrétní situaci na stavbě, na konkrétní kombinaci možných rizik, na konkrétní prováděné technologické postupy apod. Má vycházet z důkladného uvážení, jaké činnosti budou na stavbě prováděny, jak budou na sebe navazovat, zda budou některé probíhat paralelně a jaká mohou z hledisek bezpečnosti práce vytvářet ohrožení (včetně ohrožení jedné skupiny pracovníků či jedné činnosti jinou paralelně pracující skupinou pracovníků či paralelní činností). Z této úvahy pak má plynout navržený postup prací a navržená – zcela konkrétní – opatření k předejití možným rizikům. Plán BOZP musí být zpracován v případě, že nepostačují obecná opatření stanovená zákony a prováděcími předpisy.

Z výše citovaných částí Rozsudku Nejvyššího správního soudu jednoznačně vyplývá, že nestačí do plánu zkopírovat jednotlivá ustanovení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jak se velmi často stává. Musí jít o zcela konkrétní opatření k dané činnosti. A to se nedá zpracovat během jednoho dne.

A zase jsme u ceny za zpracovaný plán BOZP. Jeden pan vedoucí investičního útvaru vydal pokyn, že za plán BOZP nezaplatí více než 4.500,- Kč. Já za takovou částku neumím zpracovat kvalitní plán.

A já jsem autor plánu, já odpovídám za obsah a rozsah plánu. Proto budu já, jako autor, za zpracovaný plán pochválen, nebo případně i potrestán.

Je jenom na nás, abychom si uvědomili riziko a všechny souvislosti spojené s výkonem koordinátora BOZP.

Ing. Josef Štoudek