Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Otázkové okénko – TDS a BOZP

Eva Grenová

V nedávné minulosti se na nás obrátili kolegové s dotazem, jak to vlastně ze zákona má technický dozor stavebníka (zadavatele stavby) s povinnostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


1) TDS a jeho vlastní BOZP
Pokud je TDS klasickým zaměstnancem a svou činnost vykonává na základě zaměstnanecké smlouvy, jeho práva a povinnosti vyplývají ze zákoníku práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak jako u klasických zaměstnanců, tedy vč. zdravotní a odborné způsobilosti pro samotný výkon jeho pracovní činnosti. Musí se účastnit pravidelných školení, pro jeho činnost jsou vyhodnocena rizika, přiděleny osobní ochranné pracovní prostředky, jeho činnost je zařazena do kategorizace rizik, s tím souvisí také platná zdravotní způsobilost a další.
Pokud je TDS osobou samostatně výdělečně činnou stejně tak pro něj platí práva a povinnosti v oblasti BOZP, jako pro další OSVČ. Ale i tento musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, mít potřebnou zdravotní způsobilost, informace o rizicích a opatřeních vznikající při jeho činnosti a další. Ovšem za všechny tyto a další povinnosti si zodpovídá sám.

2) TDS a kontrola BOZP
Další otázka vyvstává, zda technický dozor stavebníka zodpovídá také za bezpečnosti a ochranu zdraví při práci?
Povinnosti technického dozoru stavebníka (zadavatele) vycházejí ze stavebního zákona. Tam odkaz na povinnost kontroly a odpovědnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví nenajdeme, a nenajdeme ji ani v jiných legislativních požadavcích.

Vycházíme tedy z obecných ustanovení zákoníku práce, že máme všichni za staveništi povinnost upozorňovat na nedostatky v BOZP.

Ovšem odpovědný za dodržování předpisů BOZP na staveništi je stále zástupce zhotovitele, kterému bylo staveniště předáno.

Jiná situace může nastat v případě, kdy zadavatel stavby, tedy ve většině případů také objednatel výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, uloží tuto povinnost do smlouvy.

Pokud se TDS smluvně zaváže ke kontrole a odpovědnosti za dodržování předpisů BOZP na staveništi, již je to v jeho povinnostech a musí je plnit.

Věřím však, že každá kontrola na staveništi ať už provedena koordinátorem BOZP, TDS, zástupcem zhotovitele či zadavatele, při zjištění porušení BOZP, přijme potřebná opatření. Stále však platí, že zastavit stavbu na základě porušení předpisů BOZP či zvolených nevhodných pracovních postupů může oprávněná osoba. Případné udělení sankcí za porušení BOZP vyplývá ze zákonné legislativy a ze smluvních podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.