Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Pyrotechnický průzkum na staveništi

Eva Grenová

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v minulém čísle jsme slíbili Plán BOZP, ale naskytla se nám jiná příležitost a zkušenost z činnosti koordinátora BOZP na staveništi. V současné době naše společnost vykonává činnost koordinátora BOZP na dvou stavbách (a rýsuje se stavba třetí), kde je nutnost provedení pyrotechnického průzkumu specializovanou organizací.

Jedná se o sanace ekologické zátěže bývalých skladů pohonných hmot v místech, kde probíhaly boje na konci 2. světové války, případně v areálech, kde docházelo za války k bombardování. Ve vztahu k zajištění bezpečnosti je nutné i tyto práce zahrnout do plánu BOZP. Pro vaši představu:

Areál distribučního skladu pohonných hmot se nachází v místech bývalé rafinerie. Tato byla ke konci 2. světové války podrobena rozsáhlému bombardování, proto musí realizaci zemních výkopových prací předcházet pyrotechnický průzkum celého území dotčeného sanačními pracemi. Po odstranění všech bouraných budov bude provedena skrývka zeminy do -1 m a bude zahájen pyrotechnický průzkum.

Úkolem pyrotechnického průzkumu bude vyhledat a polohově a hloubkově zdokumentovat případnou nevybuchlou munici. Při veškerých demoličních, stavebních a sanačních pracích bude nutný průběžný pyrotechnický dozor. Bude proveden pyrotechnický průzkum jednorázovou detekcí terénu po provedené demolici nadzemních částí staveb. Případně nalezená munice či jiné výbušné předměty budou zneškodněny a následně zlikvidovány.

S výsledky pyrotechnického průzkumu je nutno seznámit všechny organizace podílející se na sanačních pracích v zájmovém území. Podmínky stanovené v pyrotechnickém průzkumu a jejich plnění budou závazné pro všechny účastníky podílející se na sanaci daného území. Veškeré pyrotechnické práce provede oprávněná osoba na základě schváleného technologického postupu při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami.

A nejde pouze o sanace ekologických zátěží. Jsou nám známy případy, kdy kolegové zpracovávali plán BOZP na nově budovanou stavbu „na zelené louce“. A protože se tato „zelená louka“ nacházena nedaleko hranic republiky, kde koncem války probíhaly boje, byl i na tomto území proveden pyrotechnický průzkum. A úspěšný, protože se našlo množství pozůstatků bojů.

Pamatujme při své činnosti případně i na tyto věci!