Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Otázkové okénko – dítě a škoda na staveništi

Eva Grenová

Kdo nese odpovědnost za dítě, které vstoupí na zabezpečené staveniště a způsobí škodu?

Odpovídá Ing. Eva Grenová, Ph.D

Je nutné si uvědomit, že zákon nestanovuje věkovou hranici, od kdy je nezletilé dítě (do 15ti let věku) odpovědné za škodu. U nezletilých je předpokladem jejich odpovědnosti za škodu, rozumová schopnost spočívající v schopnosti posouzení následků svého jednání a dále schopnost ovládnout své jednání. Oba tyto předpoklady musí být splněny zároveň a plně, což u starších dětí pravděpodobně bude. Osoba povinná nad nezletilým dítětem vykonávat dohled (např. rodiče, pěstouni, dětský domov, škola, mateřská školka) je odpovědná v případě, že zanedbala náležitý dohled nad nezletilým.
Jsou-li uvedené podmínky odpovědnosti za škodu jak u nezletilého dítěte, tak u osoby povinné vykonávat dohled, odpovídají za škodu oba a to společně a nerozdílně. Pokud nezletilé dítě není schopno ovládnout své jednání a posoudit jeho následky (např. děti v útlém věku), odpovídají za škodu způsobenou nezletilým dítětem pouze osoby, které jsou povinny vykonávat dohled, za předpokladu, že dohled zanedbaly.

Společná a nerozdílná odpovědnost znamená, že poškozený se může domáhat náhrady celé způsobené škody na kterémkoli z nich a ti se poté mezi sebou vypořádají podle své účasti na vzniku škody.

I přes to všechno, je důležitým počinem mít staveniště zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, nejen dospělých, ale také dětí, které vlezou všude, už třeba jen ze zvědavosti.