Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Doklady ke zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP

Eva Grenová

Vážené kolegyně a kolegové,

Získání osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi je podmíněno vzděláním technického zaměření, odbornou praxi v přípravě nebo realizaci staveb a vykonáním zkoušky před odbornou zkušební komisí.

Ne vždy jsou však doklady uchazečů o zkoušku dostatečné. Potýkáme se s nepochopením žadatelů o zkoušku, kdy nás tito přesvědčují o „své pravdě“ a o bezchybně doložených dokladech.

Když by naše společnost převzala doklady ke zkoušce, které nesplňují zákonné předpoklady a uchazeče ke zkoušce připustila, vystavuje se nebezpečí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí po zpětném prověření dokladové části zkoušky vydané osvědčení o odborné způsobilosti koordinátorovi odejme. V takovémto případě se i naše společnost vystavuje velkému nebezpečí, protože na základě novely zákona č. 309/2006 Sb. s účinností od 1. července 2022 nám může být akreditace zrušena.

Zde je citace §10 ZÁKONA Č. 309/2006 Sb., odst. 6

(6) Ministerstvo může osvědčení odejmout v případě, že nebylo vydáno v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Za vydání osvědčení podle věty první ministerstvo zruší akreditaci akreditované osobě, která takové osvědčení vydala.

Doklady o vzdělání a vykonané praxi (včetně kopie „starého“ osvědčení u periodické zkoušky) musí být doloženy v originále, nebo ověřené kopii. Naše společnost není oprávněna provádět ověření předložených dokumentů. Proto apelujeme na všechny naše kolegyně a kolegy, kteří chtějí zkoušku složit u naší organizace, aby si v dostatečném předstihu tyto doklady zajistili a zaslali naší společnosti. Nebudeme se tak vystavovat zbytečnému stresu. V minulosti se již staly případy, kdy nebyli kolegové ke zkoušce přizváni kvůli některému chybějícímu dokladu v originále nebo v ověřené kopii.

Také, prosím, zvažte, v jakém termínu se chcete zúčastnit zkoušky nebo periodické zkoušky. Doporučujeme si termín zajistit v časovém předstihu a v klidu zajistit všechny administrativní věci.

Pravidelně naše společnost zajišťuje před každou zkouškou přípravné kurzy zaměřené na výkon koordinátora BOZP v praxi. Také v těchto případech doporučuji účast na těchto seminářích v delším časovém předstihu před vykonáním zkoušky. Zvláště u zkoušky, kdy ještě uchazeči nemají s výkonem koordinátora zkušenosti. Po semináři si mohou v klidu zpracovat plán BOZP, který musí před zkouškou zaslat akreditované společnosti a tento plán potom obhájit před odbornou zkušební komisí. Právě na těchto seminářích uchazeči zjistí, co v plánu BOZP má být a co tam být nemá.