Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Podklady od zhotovitele pro zpracování Plánu BOZP

Eva Grenová

Vážené kolegyně, vážení kolegové;

Nemusíte se mnou souhlasit, ale rád bych znal Váš názor.

V zákoně 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů se v § 16, písm. a) uvádí: „Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění“.

V praxi nám zhotovitelé předkládají seznam rizik (jedná se o desítky, v některých případech i stovky, stran vyhodnocených rizik). Tento seznam obsahuje prakticky všechna vyhodnocená rizika zhotovitele, se kterými se můžeme při jeho činnosti setkat (od ruční manipulace při skladování, přes dílenská pracoviště, zařízení pro montáž a demontáž pneumatik, vozidla s kropícími nástavbami, betonové konstrukce, skladové regály, vlečkový provoz, pásovou brusku, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, čerpadla směsí a omítačky, až po pohyb osob na veřejných komunikacích).

A já jsem jako koordinátor určený při opravě chodníku ze zámkové dlažby. Jak mám s takto předanými riziky zhotovitele naložit? Když zhotovitele požádám o konkrétní rizika na danou akci, zhotovitel řekne „vyber si“. Jak mám z takového předaného seznamu rizik vybírat?

Domnívám se, že takto zpracovaná rizika jsou důležitá pro kategorizaci prací a nikoliv jako podklad pro zpracování plánu BOZP.

Požaduji konkrétně zpracovaná rizika pro danou akci (hlavně na tzv. „zvýšená rizika“ – příloha č. 5 k NV 591/2006 Sb.). A to bývá pro zhotovitele někdy velký problém.

Zhotovitel má za povinnost písemně informovat koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil. A zhotovitel mně předá technologický předpis, kde se hodnotí kvalita kameniva použitého při opravě chodníku (při opravě silnice pak hodnotí složení asfaltové směsi). K čemu je koordinátorovi takový předpis? Zhotovitel nic jiného nemá, nebo neumí zpracovat.

A koordinátor z takových předaných materiálů zpracuje plán BOZP. No, moc asi nezpracuje, nebo ten plán BOZP pak k ničemu není. A bude to určitě chyba koordinátora, protože ten má ze zákona povinnost zpracovat plán BOZP, kdy v plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace.

V předchozích Karouších jsem uváděl citace z rozsudku Nejvyššího správního soudu. I v tomto případě uvádím citaci Nejvyššího správního soudu právě k předaným rizikům koordinátorovi a jejich zapracování do plánu BOZP, kdy Nejvyšší správní soud v konkrétním případě konstatoval: „V případě druhého správního deliktu krajský soud uvedl, že koordinátor měl k dispozici veškeré technologické postupy a rizika předložená zhotovitelem I. a zhotovitelem II., na jejichž základě měl při realizaci stavby koordinovat přijatá opatření k zajištění BOZP. Zhotovitel II. shodně se zhotovitelem I. vyhodnotil, že při bouracích a rekonstrukčních pracích existuje riziko pádu a zřícení bouraného zdiva či části jiných objektů a pádu materiálu z výšky na pracovníky, proto přijal řadu bezpečnostních opatření, mezi nimi také „vyloučení nebo omezení práce nad sebou“. Tvrzení koordinátora, že nebyl zhotoviteli informován o konkrétních opatřeních, neodpovídá zjištěním učiněným správními orgány. Koordinátor byl seznámen se všemi riziky, která zhotovitelé vyhodnotili, a i díky svým odborným znalostem si musel být vědom možných rizik, která mohou nastat při současném provádění prací na mostě a pod ním“.

Nejvyšší správní soud má samozřejmě pravdu. Ale předat koordinátorovi fascikl rizik o stovkách stran je podle mého názoru špatně.

Zhotovitel má také ze zákona povinnost zúčastňovat se zpracování plánu. I tady musí zhotovitel spolupracovat na zpracování plánu BOZP (i když odpovědnost za obsah pánu je dána koordinátorovi).

A zase jsem se dostal k odměně koordinátora za výkon funkce a za zpracování plánu. Těch zákonných požadavků na zpracování plánu BOZP je opravdu hodně.

A dělat plán BOZP za 4.500,- Kč je opravdu „mimo mísu“.

JoŠt