Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Doklady ke zkoušce Koordinátora BOZP na staveništi

Eva Grenová

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
získání osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi je podmíněno vzděláním technického zaměření, odbornou praxí v přípravě nebo realizaci staveb a vykonáním zkoušky před odbornou zkušební komisí.

Ne vždy jsou však doklady uchazečů o zkoušku dostatečné. Potýkáme se s nepochopením žadatelů o zkoušku, kdy nás tito přesvědčují o „své pravdě“ a o bezchybně doložených dokladech.

Když by naše společnost převzala doklady ke zkoušce, které nesplňují zákonné předpoklady a uchazeče ke zkoušce připustila, vystavuje se nebezpečí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí po zpětném prověření dokladové části zkoušky vydané osvědčení o odborné způsobilosti koordinátorovi odejme. V takovémto případě se i naše společnost vystavuje velkému nebezpečí, protože na základě novely zákona č. 309/2006 Sb. s účinností od 1. července 2022 nám může být akreditace ze strany MPSV zrušena.

Zde je citace § 10 Zákona č. 309/2006 Sb., odst. 6) ve znění pozdějších předpisů:
„Ministerstvo může osvědčení odejmout v případě, že nebylo vydáno v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Za vydání osvědčení podle věty první ministerstvo zruší akreditaci akreditované osobě, která takové osvědčení vydala“.

A v § 20 citovaného zákona se uvádí:
„Ministerstvo zruší akreditaci též v případech, kdy je činnost akreditované podnikající fyzické nebo právnické osoby podle odstavce 1 vykonávána v rozporu s vydaným rozhodnutím o akreditaci, o jeho změně nebo prodloužení, nebo v rozporu s dobrými mravy. Neplní-li držitel akreditace povinnosti podle tohoto zákona nebo přestane-li splňovat požadavky stanovené pro provádění zkoušek podle prováděcího právního předpisu, pro rozsah provádění zkoušek v rámci akreditace, nebo pokud o to sám požádá, ministerstvo akreditaci změní nebo zruší.“

Doklady o vzdělání a vykonané praxi (včetně kopie „starého“ osvědčení u periodické zkoušky) musí být doloženy v originále, nebo ověřené kopii. Naše společnost není oprávněna provádět ověření předložených dokumentů. Proto apelujeme na všechny naše kolegyně a kolegy, kteří chtějí zkoušku složit u naší organizace, aby si v dostatečném předstihu tyto doklady zajistili a zaslali naší společnosti. Nebudeme se tak vystavovat zbytečnému stresu. V minulosti se již staly případy, kdy nebyli kolegové ke zkoušce přizváni kvůli některému chybějícímu dokladu v originále nebo ověřené kopii.

Také, prosím, zvažte, v jakém termínu se chcete zúčastnit zkoušky nebo periodické zkoušky. Doporučujeme si termín zajistit v časovém předstihu a v klidu zajistit všechny administrativní věci.

Pravidelně naše společnost zajišťuje přípravné kurzy zaměřené na výkon koordinátora BOZP v praxi. Doporučuji účast na těchto seminářích v delším časovém předstihu před vykonáním zkoušky případně periodické zkoušky. Zvláště u zkoušky, kdy ještě uchazeči nemají s výkonem koordinátora zkušenosti. Ale také již zkušení koordinátoři BOZP, kteří ve své dosavadní praxi používali sice zažité, ale nesprávné způsoby výkonu koordinátora BOZP. Po semináři si mohou v klidu zpracovat plán BOZP, který vyhovuje požadavkům ke zkoušce i k vlastním výkonu na staveništi, a který musí před zkouškou zaslat akreditované společnosti. Tento plán potom musí obhájit před odbornou zkušební komisí. Právě na těchto seminářích uchazeči zjistí, co v plánu BOZP má být a co tam být nemá.

Z praxe mohu tento „odstup“ semináře a zkoušky koordinátora jen doporučit. Před zkušební komisí potom budete jistější a klidnější.